Místní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání orgány moci výkonné a orgány územních samosprávních celků v oblasti státní správy. Správní poplatky se platí dle sazebníku poplatků uvedeného v příloze zákona o správních poplatcích.

Poplatníkem správního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která podala návrh k provedení úkonu správnímu úřadu. Poplatky se platí konkrétnímu správnímu úřadu, který výkon provede. Poplatky nabývají splatnosti (nutnosti zaplacení) před provedením úkonu. Pokud poplatník nezaplatí poplatek ve stanovené lhůtě, vyzve ho příslušný úřad, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po zaslání výzvy k zaplacení. Pokud není správní poplatek stále uhrazen, může správní úřad zastavit správní řízení nebo daný úkon neprovede.

Oblasti, ve kterých se platí správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích: ověřování listin a dokumentů; matrika a městské úřady; úřady státní správy; stavební úřad; podnikání a živnost; školství a akreditace; myslivost, rybaření, střelba; daně a finance; pasy; povolení k pobytu; víza; ochranné známky, průmyslové a užitné; vzory, patenty.