Podatelna

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha-Lysolaje

Pondělí8:00 -  12:30, 13:30 - 18:00
Úterý8:00 -  11:30, 12:30 - 15:00
Středa8:00 -  12:30, 13:30 - 18:00
Čtvrtek8:00 -  11:30, 12:30 - 15:00
Pátek8:00 - 11:30

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto nařízení vlády byla zřízena elektronická podatelna úřadu MČ.

Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny MČ je: umc@praha-lysolaje.cz(odkaz odešle e-mail)

Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti apod. bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:  (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx

Pro elektronická podání MČ Praha - Lysolaje slouží adresa:   umc@praha-lysolaje.cz

ID datové schránky: einbsz9

Elektronická podatelna úřadu MČ je určena pro příjem podání v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Předepsané formáty elektronických podání

 • textový standard Microsoft Word 97 a vyšší s příponou *.doc
 • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší s příponou *.xls
 • textový standard Microsoft Word 2007 a vyšší s příponou *.docx
 • textový standard Microsoft Excel 2007 a vyšší s příponou *.xlsx
 • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
 • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt
 • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.tiff, *.bmp, *.gif nebo *.jpg . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MČ a Úřadu MČ Praha-Lysolaje činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. (d 1.1.2006 nový Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (od 1.1.2006 zákona č. 500/2004 Sb. ) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že obdržíme zavirované soubory, které způsobí napadení a jakékoliv poškození dat na našem počítači, budeme na odesílateli vymáhat náhradu případné škody !


Často kladené otázky

Evidují se doručené datové zprávy, pokud jsou zavirované?

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, v § 2 odst. 1 stanoví, že přijatá datová zpráva je považována za doručenou, pokud je dostupná elektronické podatelně. V následujícím odst. 2 se stanoví, že datové zprávy obsahující škodlivý kód (chybný formát, škodlivý počítačový program) nejsou dostupné elektronické podatelně. Tyto zprávy tedy nejsou považovány za doručené, a proto se na nakládání s nimi nevztahují povinnosti, které se váží k doručeným datovým zprávám – např. evidence. Prakticky taková datová zpráva nemusí do elektronické podatelny vůbec dojít, neboť ji může např. zachytit antivirový program, firewall apod.

Datové zprávy obsahující škodlivý kód se tedy neevidují.

Jak postupovat, pokud úřadu dojde datová zpráva, která má jiné technické parametry, než jaké tento úřad zveřejnil jako akceptovatelné?

Pokud je orgánu doručena datová zpráva jiných technických parametrů, než které orgán stanovil jako přípustné, je žádoucí odesilateli tuto skutečnost sdělit a informovat ho, že je nutné zprávu opětovně zaslat a zveřejněné parametry dodržet, neboť e-podatelna nemá odpovídající technické a programové vybavení.

Tato zpráva se však nepovažuje za podanou. Podání je tedy zásadně učiněno v okamžiku, kdy se o něm orgán veřejné správy dozví, tedy kdy je schopen jej přečíst, nikoli až v okamžiku, kdy dorazí na elektronickou podatelnu.