Lokalita Štěpnice

Městská část Praha-Lysolaje získala pozemek 491/1 od hlavního města Prahy do své správy za účelem realizace seniorského bydlení či domu s pečovatelskou službou, doplněné o veřejné prostranství.

Samospráva by tak mimo jiné zabránila kobercové zástavbě bytovými domy, kterou plánovalo na tomto pozemku předchozí vedení hlavního města. Tyto původní plány by nezvratně zničily unikátní charakter naší městské části a došlo by k rozmělnění vzácné pospolitosti místních obyvatel.

Už první debaty o možných variantách ukázaly, že pozemek může místní komunitě, ale i návštěvníkům z okolních městských částí a obcí nebo „velké“ Prahy nabídnout mnohem více.

Uspořádali jsme dvě kola workshopu k možnému urbanistickému, funkčnímu, dopravnímu, ale i sociálnímu a společenskému řešení této unikátní lokality. Hned první kolo workshopu ukázalo nové možnosti a jeho výsledky vám zde předkládáme.

Jde především o vznik: nového centra obce s množstvím ploch pro relaxaci a setkávání občanů, dosud chybějícího společenského sálu, rodinného a komunitního centra pro dětské kroužky, ale i aktivity seniorů, kavárny a spolkové restaurace, nových sportovních ploch, včetně cvičebních prvků pro seniory, tréninkové plochy pro malé i dospělé fotbalisty, tréninkové plochy pro hasiče, nových ploch veřejné zeleně.

A dále: Posílení funkce hromadné dopravy a naopak zklidnění individuální dopravy. Zdůraznění turistického potenciálu Lysolaj, včetně napojení na síť cyklostezek. Regeneraci páteřní přístupové komunikace do Lysolaj, která bude komfortní i pro pěší a cyklisty.

I díky cenným doporučením přizvaných odborníků jsme koncept upravili na tzv. nízkoprahové bydlení pro seniory a startovací bydlení pro mladé lidi / rodiny. Tímto krokem, který se exaktně opírá o potřeby cílových skupin i širší spádové oblasti, vyjdeme vstříc poptávce mezi stávajícími obyvateli. Ti v podobě nízkoprahového bydlení s navazujícími službami získají odpovídající zázemí a především možnost, jak zůstat ve „své domovině“ a dále se podílet na jeho rozvoji.

Městská část by i nadále zůstala správcem „jádrové“ části řešeného území. Všechny další výstupy, jež nám workshop přinesl, směřují k tolik potřebnému posilování místní komunity. Ducha obce. Ať se to týká rodin s dětmi, výtvarných a sportovních kroužků, spolkového života, zahradničení, tanečních kursů pro starší a pokročilé, hasičů…

Jsem přesvědčený, že tímto následujeme zmiňované vzory fungujících, mezigeneračních společenství v zahraničí. A budeme i vzorem pro další městské části či obce v České republice. Už proto, že celý projekt – byť zatím v zárodku – je koncipován jako šetrný, udržitelný a variabilní s ohledem na akutní potřeby obyvatel a návštěvníků naší městské části.

Věřím, že nás záměr podpoříte i Vy.

Ing. Petr Hlubuček, starosta