Projekt - Přívětivý úřad

Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - MČ Praha - Lysolaje

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

120. výzva Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu: Přívětivý úřad - Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - MČ Praha - Lysolaje Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016857

Termín realizace projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 420 062,50 Kč

Schválená výše dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 2 299 059,37 Kč.


Městská část Praha–Lysolaje získala finanční podporu na projekt „Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - MČ Praha - Lysolaje“. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu (SR) ČR.
Cílem projektu je zlepšení správy daného území v dlouhodobé perspektivě s důrazem na efektivní komunikaci veřejné správy směrem k občanům. Realizace projektu má za cíl zavedení adekvátních moderních komunikačních prostředků a zefektivnění komunikace mezi ÚMČ a obyvateli. Cílem je zásadní zlepšení komunikace veřejné správy směrem k občanům a zavedení inovativních nástrojů komunikace (nový webový portál, elektronická úřední deska, venkovní dotykový informační panel) a profesionalizace komunikace na úrovni občan-úřad. Veškerou tuto činnost provádět koncepčně na základě zpracovaného strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s veřejností s respektováním doporučené metodiky (MMR, 2019).
Cílem žadatele je zásadní rozšíření počtu i kvality novodobých komunikačních nástrojů pro vztah občan-úřad, a tím posílení efektivity komunikace s veřejností a celkové otevřenosti úřadu vůči občanům.
Vedení MČ chce aplikovat principy Přívětivého úřadu, které doposud v MČ nejsou zavedené, a komunikaci maximálně přizpůsobit potřebám občanů. Je reálné očekávat, že se zvýší vstřícnost úřadu, který se stane pro obyvatele lépe dostupný, přívětivý a přehledný. Občan se snáz zorientuje v dokumentech, úředních postupech a náležitostech, dokáže podstatně rychleji vyhledat potřebné informace a využít je. Většinu informací získá on-line bez nutnosti navštívit úřad osobně a bez časového
omezení. Naopak úřad bude mít účinnější nástroje, jak cíleně potřebné informace předkládat občanům. V rámci projektu budou uskutečněny konkrétní kroky ke zlepšení komunikace ÚMČ s veřejností.
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
a/ Zpracování strategického dokumentu zaměřeného na oblast komunikace s veřejností, jenž stanoví zásadní směry rozvoje MČ v této oblasti. Dokument posoudí možnosti a doporučí nástroje, rozsah a postupy při jejich zavádění.
b/ Vytvoření webové prezentace - analýza a koncepce, grafické řešení, tvorba, instalace, proškolení aktérů, dlouhodobá funkčnost, proškolení aktérů.
c/ Elektronická úřední deska a dotykový informační panel - pořízení, instalace, proškolení, provoz, technická podpora.
Nezbytným krokem je kvalitní proškolení dotčených osob, které budou nové nástroje používat ze všech CS (zaměstnanci, členové volených orgánů, občané). Větší míra komunikace úřadu s obyvateli přinese větší informovanost, flexibilitu a operativnost v řešení naléhavých situací a zapojení občanů do projektu. Projekt poslouží jako moderní platforma pro komunikaci občan-úřad, která by měla oslovit maximální počet občanů různých cílových skupin.
Zpracovaná žádost o dotaci byla předložena dne 16.6.2020 na řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako žádost o finanční podporu v rámci 120. výzvy Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) podpořeného z Evropského sociálního fondu (ESF), prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.
V rámci podaných projektů 120. výzvy OPZ městská část Praha-Lysolaje jako žadatel o dotaci uspěla a předložená žádost o dotaci byla podpořena. Městská část Praha- Lysolaje jako žadatel o dotaci uspěla a předložená žádost byla podpořena a získala dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na realizaci projektu v hodnotě cca 2,3 mil. Kč.

 

Přehled zdrojů financování projektu

Schválené financování projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Celkové způsobilé výdaje: 2 420 062,50 Kč
z toho dotace – Evropský sociální fond a státní rozpočet: 2 299 059,37 Kč
z toho spoluúčast MČ Praha-Lysolaje: 121 003,13 Kč

 

Bližší informace lze získat:

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje
tel.: 220 921 959
email: umc@praha-lysolaje.cz