Projekt - Výstavba MŠ

OPPPR_36. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti

Předmětem projektu "Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti", který připravila městská část Praha-Lysolaje, je vybudování nového objektu MŠ jako detašovaného pracoviště stávající MŠ Pampeliška Praha-Lysolaje pro 56 dětí (2 třídy á 28 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS.

Cíl projektu:

Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešit nepříznivý stav chybějících míst v MŠ. MČ Praha - Lysolaje má velký rozvojový potenciál (bytová výstavba) a značný nárůst počtu obyvatel. Projekt vykazuje významnou synergii s dalšími projekty.

Popis projektu:

Projekt řeší, s ohledem na demografický vývoj MČ, problém nedostatečného počtu volných míst v MŠ Pampeliška Lysolaje a uspokojení potřeb pro osoby z cílových skupin definovaných 36. výzvou OP PPR ČR v MČ Praha - Lysolaje. Žadatel má ve správě vhodný pozemek pro vybudování nového objektu MŠ s potřebnou infrastrukturou. Byla zvolena varianta výstavby samostatného objektu se 2 třídami pro celkem 56 dětí, kuchyní a zahradou v lokalitě Dolina. Naplněním cílů projektu bude umožněn rychlý návrat rodičů (včetně matek i otců samoživitelů) na pracovní trh. Po ukončení realizace budou vytvořena nová pracovní místa. Cílovými skupinami ve skupině aktivit 4.1.2 (Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let) jsou rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků a děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se SVP splňující podmínky územní způsobilosti dle OP PPR ČR. Projekt je plně zaměřen na cílové skupiny a naplňuje její potřeby v oblasti umístění dětí předškolního věku v kvalitním a cenově dostupném vzdělávacím zařízení, stejně jako v možnosti rychlého návratu do pracovního procesu. Záměrem žadatele je uspokojivě vyřešit stávající potřeby sledované cílové skupiny, stabilizovat rozvoj MČ v rámci potřebné občanské vybavenosti a doplnit chybějící služby v oblasti předškolního vzdělávání. V současné době je MŠ zcela naplněna a nemá žádnou rezervu pro přijímání dalších dětí z Lysolají. Pokud nevzniknou v MŠ nová místa, situace se v brzké době prudce zhorší, jelikož v MČ probíhá, a i nadále bude probíhat rozsáhlá bytová výstavba. V městské části není v současné době k dispozici jiná, finančně dostupná a realizovatelná alternativa pro předškolní vzdělávání. Projektový záměr je zcela v souladu s územním plánem, strategickými rozvojovými dokumenty na úrovni EU, národní, pražské i místní a respektuje veškeré požadavky dotčených orgánů. Cílem projektu je navýšení kapacity počtu míst v předškolním, cenově dostupném zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky, vytvoření potenciálu pro vyšší zaměstnanost rodičů s malými dětmi a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Projekt řeší stavbu detašovaného pracoviště stávající MŠ. Navýšení kapacity MŠ se docílí výstavbou nového objektu s herními místnostmi a kompletním zázemím pro 56 dětí ve 2 třídách, z toho obě třídy pro děti od 3 let. Po realizaci projektu bude celková kapacita MŠ 4 třídy a 112 dětí. Stavba se provede jako částečně zapuštěný pavilon s vegetačním krytem střechy plynule přecházejícím do úrovně okolního terénu. Optimálně využívá pozemek a zapadá do koncepce celkového architektonického řešení lokality. Cílem je vybudovat nový objekt MŠ, ve kterém budou denní místnosti sloužící jako herna, jídelna i lehárna, šatny, sociální zázemí dětí i personálu, kuchyň, pracovny, sklady a technické zázemí. Součástí projektu jsou i terénní úpravy pozemku včetně zpevněných ploch a oplocení areálu. Parkovací stání jsou v těsné blízkosti objektu. Cílem bylo co nejlépe využít pozemek, který má žadatel k dispozici, a proto byl projekt připravován dlouhodobě, a nyní efektivně využívá možnosti pozemku pro stavbu, ale i infrastrukturu, personální zajištění a zaběhnuté služby stávající MŠ tak, aby byla zvolená varianta optimální. Potřeba nových míst v předškolním zařízení je velmi akutní, a proto žadatel zajistil veškeré potřebné činnosti, aby mohl být projekt, co nejdříve realizován. Projekt vykazuje významný synergický efekt s projekty v současné době realizovanými i plánovanými žadatelem a jinými subjekty. MŠ Lysolaje bude i nadále fungovat jako příspěvková organizace MČ, její organizační struktura se nezmění. Projekt je v souladu s cíli MAP Praha 6. Priorita 4: Rozvoj infrastruktury Cíl 4.1: Rozšířit / zvýšit kapacitu škol - vznikne 56 nových míst. Cíl 4.2: Rozšířit bezbariérovost škol - bezbariérové řešení objektu.

Bližší informace lze získat:

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje
tel.: 220 921 959
email: umc@praha-lysolaje.cz