Poplatek za užívání veřejného prostranství

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba.

Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, tj. pro umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změna a pro skládky materiálu, za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, provádění výkopových prací, za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení pro poskytování prodeje (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení), za umístění zařízení lunaparku a jiných obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusu, za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní akce, za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za vyhrazení trvalého parkovacího místo pro motorová vozidla.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha - Lysolaje
tel.: 220 921 959, Ing. Tomáš Mokrejš
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8,00 - 12,30, 13,30 - 18,00
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést své příjmení nebo název firmy, trvalý pobyt nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo IČ, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. Při osobním jednání předložit občanský průkaz, v případě kdy jedná zmocněnec na základě plné moci, ověřený podpis zmocnitele. Vzhledem k nutnosti přidělení variabilního symbolu poplatníkovi (bez něho ž nelze provádět platby na bankovní účet) je třeba dostavit se osobně.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dipozici:

Předepsaný tiskopis obdržíte na ÚMČ Praha - Lysolaje nebo ke stažení zde na webu v sekci formuláře.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn
  • Vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.