Poplatek za psa

Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl.m.Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním poplatku ze psů.Správa poplatku je upravena v zákoně č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.Poplatek za psa platí držitel psa obci v místě svého trvalého pobytu. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle citované vyhlášky poplatku nepodléhá.

  1. Sazba poplatku je 1.500,-- Kč za jednoho psa ročně a 2.250,-- Kč za druhého a každého dalšího psa.
  2. Sazba poplatku za psy chované v RD je 300,-- Kč ročně za jednoho psa a 600,-- Kč za druhého a každého dalšího psa.
  3. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,-- Kč ročně za jednoho psa a 300,-- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatek je splatný bez vyměření předem na účet číslo 2000701359/0800 a to:

  • nečiní-li více jak 600,-- Kč ročně, nejpozději do 31.března každého roku
  • činí-li více než 600,-- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.března a 31. srpna každého roku
  • Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé,bezmocné a držitelé průkazu ZTP-P.Dále jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl.m.Prahy, po dobu 2 let od převzetí
  • Od 1.1.2005 je každý chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa označit mikročipem nebo tetováním a pomocí registrační karty chovatele psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m. Prahy. Po splnění obou podmínek mu bude, u psa označeného mikročipem, ve dvou následujících letech poskytnuta sleva z roční sazby poplatku do výše maximálně 350,-- Kč.