Czech point

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Dosud musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data a ne občan".

Cílem projektu Czech Point je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů. Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

  • katastru nemovitostí
  • obchodního rejstříku
  • živnostenského rejstříku
  • rejstříku trestů

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat přístup.

Komu lze vydat ověřené výstupy z ISVS?

Ověřené výstupy z Informačního systému veřejné správy (ISVS), které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. V současnosti se jedná o Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík a Katastr nemovitostí.

Postup při vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost za údaje takto získané.

Výpis z evidence Rejstříku trestů (RT) lze vydat pouze osobě, které se týká (§ 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů), pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Co Vám Czech POINT nabízí?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:
Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebujete vědět:
Pro hledání výpisu podle Listu vlastnictví - katastrální území a číslo Listu vlastnictví.
Pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí - katastrální území, dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba obrátit se na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:
Výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká, v případě žádosti o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí být doloženo i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu  (plná moc) a průkaz totožnosti.

Co potřebujete vědět:
Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.

Kolik to bude stát:
100 Kč za podání žádosti.

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:
Úplný výstup z obchodního rejstříku.

Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:
Úplný výstup z veřejné části živnostenského rejstříku.

Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ).

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

5. Výpis z bodového hodnocení osoby

Co dostanete:
Výstup z Centrálního registru řidičů, kde řidiči zjistí stav svého bodového konta.

Co potřebujete vědět:
Musíte mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a musíte mít přidělené rodné číslo.
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

6. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

7. Registr účastníků provozu MA ISOH

Co dostanete:

  • Registraci a vydání přístupových údajů,
  • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Co potřebujete vědět:

  • Identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace (IČ),
  • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde a kdy můžete o výpis požádat?

Na Úřadu MČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje (přízemí).

V pracovní dny:
Pondělí a středa: 8,00 - 12,30 a 13,30 - 18,00
Úterý a čtvrtek: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00