Jednací řád komise MČ

§ 1

  1. Komise zřizuje starosta MČ, jmenuje a odvolává předsedu, další členy komise. Komise plní úkoly dané starostou a jsou starostovi ze své činnosti odpovědné

§ 2

  1. Schůze komise se konají zpravidla 1 x za měsíc. Podle potřeby je možno svolat i mimořádnou schůzi. Navrhnou-li to alespoň tři členové, svolá předseda komisi neprodleně.
  2. Schůze komise řídí a svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise.
  3. Schůze jsou neveřejné a zúčastnit se jich mohou pouze členové komisí, členové Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje, zapisovatelé a přizvaní hosté. Zapisovatele určí předseda komise.
  4. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

§ 3

  1. Členové komise jsou povinni se zúčastnit každé schůze. Nemohou-li se ze závažných důvodů dostavit, jsou povinni omluvit se předsedovi. Nesejde-li se dostatečný počet členů, aby byla komise usnášeníschopná, svolá předseda do týdne komisi znovu, pokud je to potřebné.

§ 4

  1. Po skončení diskuse k jednotlivým bodům schůze formuluje předseda, je-li potřeba, návrh závěru nebo doporučení komise, o kterém dá hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky a předsedající konstatuje výsledek tak, aby bylo patrno, kolik hlasů je pro, proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Výsledek každého hlasování bude zahrnut do zápisu. Komise se může usnést na tajném hlasování. Každý člen komise má právo zařadit do zápisu jakoukoliv informaci k projednávané věci včetně jmenovitého hlasování.

§ 5

  1. Z jednání komise pořizuje zapisovatel komise zápis. Zápis obdrží všichni členové komise a starosta, buď v písemné, nebo elektronické podobě. Zápis je k nahlédnutí v kanceláři starosty. Zápis se pořídí i tehdy, nesejde-li se komise v usnášeníschopném počtu. Odpovědnost za včasné a správné vyhotovení zápisu má předseda komise, zápis podepisuje předseda komise. Přílohou zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, která se přikládá jen k originálu zápisu.

§ 6

Tento jednací řád je účinný od 1. ledna 2011.

PřílohaVelikost
PDF Jednací řád komise MČ (.pdf)34.19 KB