Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

 • Městská část Praha - Lysolaje

2. Důvod a způsob založení

 • Městská část Praha - Lysolaje vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Postavení městské části, jejich orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Úřad městské části Praha-Lysolaje,
  Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Úřad městské části Praha-Lysolaje,
  Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

 • ústředna pro všechny odbory a zaměstnance městské části: +420 220 921 959
 • fax233 920 297

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

 • Úřad městské části Praha-Lysolaje,
  Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • einbsz9

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 2000701359, kód banky: 0800
  Česká spořitelna, a.s.

6. IČO

 • 00231207

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • CZ00231207

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Střednědobý rozpočtový výhled

9. Žádosti o informace

 • Kompletní postup k podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

10.2. Opravné prostředky

 • Opravný prostředek lze podat pouze písemně - poštou na adresu úřad: Úřad MČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha 6, 165 00. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného elektronicky e-mailem se podává buď písemně, výše uvedeným způsobem, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu umc@praha-lysolaje.cz či datovou schránku - einbsz9.

10.3. Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

 • Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 • Všechny možné životní situace lze řešit také osobně, písemně na ÚMČ Praha - Lysolaje, telefonicky na čísle 220 921 959 nebo e-mailovým dotazem na adrese umc@praha-lysolaje.cz, na konkrétní situaci.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva a rady městské části.
 • Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy.
 • Vyhlášky a nařízení HMP
 • Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na ÚMČ Praha - Lysolaje nebo po kliknutí na příslušném odkazu.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 • Žádná rozhodnutí vydána nebyla

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

 • Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá MČ Praha-Lysolaje stanovené.

13.2 Výhradní licence

 • Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4., v rámci MČ Praha-Lysolaje aktuálně nejsou.

13.3 Informace o informačních systémech veřejné správy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky

 • Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí MČ Praha-Lysolaje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2. Výdaje na soudy

 • MČ Praha-Lysolaje žádné výdaje na soudy nemá.

​Další povinně zveřejňované informace