Výbory ZMČ

Zastupitelstvo obce je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a to od 5 do 55 (vždy lichý počet kvůli hlasování). Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy.

Nejednoznačné je postavení Zastupitelstva hl. m. Prahy, které vykazuje jak znaky zastupitelstva obce (a např. volby se konají v termínu pro obecní volby), zároveň však vykazuje znaky zastupitelstva kraje (mj. primátor zastupuje město v Asociaci krajů ČR). Pro Prahu neplatí zákon o obcích ani zákon o krajích, město se řídí samostatným zákonem o hl. m. Praze (131/2000 Sb.).


Kontrolní výbor

Předseda: Květuše Prchlíková
Členové: Aneta Tlustá, Ing. Jiří Lorman, Bc. Dominika Gulková, Radoslava Černá

Finanční výbor

Předseda: Ing. Miloš Šimon
Členové:  Květuše Prchlíková, Tomáš Kučera, Vojtěch Matyáš, Ing. Matěj Vyskočil