Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku na území hlavního města Prahy a plní další úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.

Zdroj: Městská policie hl. města Prahy(Tento odkaz se otevře v novém okně)

Městská policie a její základní úkoly:

 • městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
 • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci  působnosti obce a plní  další úkoly, pokud tak stanoví zákon
 • každý má právo  obracet se na  zaměstnance obce zařazené do městské policie (dále jen  strážník) se žádostí o pomoc;  strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
 • při plnění svých úkolů spolupracuje městská  policie s Policií České republiky (dále jen  policie)
 • městská policie může  na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí,  které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Tísňová linka MP hl.m. Prahy: 156
Místní strážník-okrskář: 724 508 694

Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992.

Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu celého hl. města.

Odkazy a důležité informace


Některé důležité dotazy  

Přestupek

Co je to přestupek a kde mohu přestupek oznámit?
Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Co potřebujete s sebou k projednání přestupku:

 • výzvu pro osobu podezřelou ze spácháná přestupku, tzv."parkovací lístek" nebo výzvu k podání vysvětlení
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Způsoby řešení přestupků

Přestupky lze řešit podle zák. č. 200/1990 Sb., uložením pokuty a to buď v přestupkovém řízení, které je vedeno správním orgánem nebo v blokovém řízení vedeném správním orgánem, pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony, anebo v příkazním řízení vedeném správním orgánem. Výše pokuty je stanovena v § 13 v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší částce ve zvláštní části přestupkového zákona nebo jiném zákoně obsahující přestupky.

Od uložení sankce lze podle přestupkového zákona v rozhodnutí upustit, jestliže k nápravě pachatele přestupku postačuje samotné projednání přestupku s pachatelem a toto projednání má vliv na pachatele jako by mu byla uložena sankce.

Jak se řeší přestupek zařazený do bodového systému

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací, které jsou zařazeny do bodového systému řeší strážníci stejně jako jiné přestupky. Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámí obecní (městská) policie uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uložení pokuty.

Jaké sankce lze za spáchaný přestupek uložit ?

Sankce za přestupky stanoví § 11 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za přestupek lze uložit tyto sankce:

 1. Napomenutí
 2. Pokutu
 3. Zákaz činnosti
 4. Propadnutí věci

Podmínky za nichž lze sankce uložit jsou v následujících paragrafech.

Přehled dopravních přestupků

Parkovací lístek

Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (formou razítka).

K projednání přestupku s sebou potřebujete:

Pokud se na příslušnou služebnu MP ve lhůtě nedostavíte, obdržíte předvolání na Ředitelství městské policie, Korunní 98, Praha 10, Vinohrady - útvar řešení přestupků, kde vám již hrozí uložení značně citelnější pokuty. V případě předvolání na ŘMP potřebujete s sebou:

 • výzvu k podání vysvětlení
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Kdy je strážník oprávněn namontovat TPZOV - tzv. "botičku" ?

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla ( dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje §17 a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Těmito případy jsou:

 • ponechání vozidla na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje
 • Technické prostředky lze použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržité podmínky pro jejich bezodkladné sejmutí.

Volný pohyb psů

Který právní předpis upravuje volný pohyb psů a jak to upravuje, zda doporučuje či ukládá?
V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na veřejnosti.Vlastník psa nebo chovatel je povinen se chovat tak, jak mu ukládají některé právní předpisy.

 • Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem ( § 127 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
 • Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží podmínky stanovené v přepravním řádu bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit pokutu.
 • Při pohybu se psem na území hlavního města Prahy je povinen dodržovat ustanovení některých vyhlášek jako § 2 písm.c), § 3 odst..1 písm.g), §3 odst.2 vyhl. HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.

Lze osoby, které nemají psa na veřejnosti na vodítku a s náhubkem nějak sankcionovat?
Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat na pohybu pokud to není nutné a toto omezení nepůsobí zvířeti utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, který by upravila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní město Praha takovou obecně závaznou vyhlášku nemá. Částečně je tato problematika řešena v obecně závazné vyhlášce HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně, která stanoví zákaz činností ve veřejné zeleni a v příloze této vyhlášky jsou vyobrazeny značky, které tyto činnosti povolují. Značky jsou umístěny při vstupu např. do parků nebo parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. Občan podle nich pozná co v daném místě je povolené a co zakázané.

Každá osoba, která chová psa nebo je jeho vůdcem odpovídá za chování psa a sama musí určit jestli je pes nebezpečný svému okolí a tedy zda má být veden na vodítku nebo má mít ještě náhubek. Řešit a sankcinovat lze až napadení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele a to buď v oblasti veterinární tedy správně právní (očkování psa proti nemocem) nebo v rovině trestně právní za ublížení na zdraví (dle trestního zákona).