Legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Legalizace se neprovede:(§ 10 zákona o ověřování)

  1. pokud jde o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
  2. pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
  3. pokud jde o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
  4. je-li legalizován podpis na listině, která je napsána v jiném než v českém jazyce nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

O provedení legalizace se vede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizaci provádí krajské úřady a matriční úřady, nebo také obecní úřady, který nejsou matričními úřady, ale jsou stanoveny k provádění legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu.
K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný doklad: (§ 18 zákona o ověřování)

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky nebo
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince nebo
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu nebo
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl nebo
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).Postup se provádí podle právních předpisů:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřováníVyhláška č. 36/2006 Sb.