Vidimace (ověření listiny)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.Vidimace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Vidimace se neprovede:(§ 9 zákona o ověřování)

  • pokud je listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
  • pokud je listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
  • pokud je listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
  • pokud jsou ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

O provedení vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).Vidimaci provádí krajské úřady a matriční úřady, nebo také obecní úřady, který nejsou matričními úřady, ale jsou stanoveny k provádění vidimace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.Postup se provádí podle právních předpisů:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování Vyhláška č. 36/2006 Sb.