Rybářský lístek

Kdo je oprávněn této věci jednat (podat žádost atd.)
Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě, že je mladší 15ti let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území Praha - Lysolaje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:
Podání písemné žádosti s přílohami.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:
Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami nebo osobní účastí na ÚMČ Praha - Lysolaje.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad městské části Praha - Lysolaje
tel.: 220 921 959, Ing. Tomáš Mokrejš
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8,00 - 12,30, 13,30 - 18,00
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku.
 • U cizince platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejíž je občanem.
 • Občanský průkaz.
 • Cestovní pas v případě, že je žadatel cizinec.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Předepsaný tiskopis Žádost o rybářský lístek obdržíte na ÚMČ Praha - Lysolaje

Správní poplatky:

 • Kratší než 1 rok: 60 Kč
 • Jednoroční: 100 Kč
 • Jednoroční pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 50 Kč
 • Jednoroční pro osoby mladší 15 let: 50 Kč
 • Tříletý: 200 Kč
 • Tříletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 100 Kč
 • Tříletý pro osoby mladší 15 let: 100 Kč
 • Desetiletý: 500 Kč
 • Desetiletý pro osoby mladší 15 let: 250 Kč

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení rybářského lístku je na počkání.

Kteří jsou další účastníci postupu:
Další účastníci nejsou stanoveny

Právní předpisy:

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • Výhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004., o rybníkářství.

Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V Případě odepření vydání rybářského lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta do kdy a ke kterému orgánu lze odvolání podat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Tomu, kdo neoprávněn loví ryby, lze uložit dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pokutu do 8000Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.

PřílohaVelikost
PDF zadost-o-vydani-rybarskeho-listku.pdf380.49 KB