Povolení kácení dřevin mimo les

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Žádost o kácení podává fyzická osoba ( občan ) nebo právnická osoba ( podnikatel ). Fyzická osoba žádá o povolení kácení dřevin v případě, že je vlastníkem pozemku. Bude – li kácen strom, žádá pouze pokud obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 cm od paty kmene stromu nebo bez ohledu na plochu kácených keřů. Žádost bude doložena výpisem z katastru nemovitostí ( doklad o vlastnictví pozemku), uvedením důvodu kácení dřevin, doložením zákresu dřevin do plánku, uvedením rozměrů stromů, plochy keřů. Ve složitých případech doložení posudků ( dendrologie, statika, pokud kořeny dřeviny narušují stavbu).