Místní poplatek z pobytu

Tento nový poplatek nahrazuje místní poplatky za ubytovací kapacitu či lázeňský a rekreační pobyt.  Poplatek jsou povinni odvádět nejen ubytovny a zařízení určená k přechodnému ubytování, ale např. i majitelé bytů a domů (chatek či zahrad ke stanování) pronajímaných ke krátkodobému pobytu prostřednictvím portálů jako Airbnb, Booking.com či jiných platform.

Poplatníkem poplatku z pobytu bude fyzická osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu bude úplatný krátkodobý pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Sazba poplatku činí od  roku  2022  Kč 50,-  za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce poplatku (ubytovatel) je povinen podat správci poplatku (úřadu městské části) ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu. Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny (viz § 3b novelizovaného zákona o místních poplatcích), celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést. Vybraný poplatek se hradí správci poplatku rovněž do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Plátce poplatku z pobytu je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě.

Sazba místního poplatku činí  Kč 50- za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15. dne následujícího měsíce. Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 200701359/0800.

Poplatku nepodléhá:

 1. Od poplatku je osvobozena osoba:
  1. nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  2. mladší 18 let,
  3. starší 65 let,
  4. hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
  5. pobývající na území obce
 2. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 3. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 4. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 5. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 6. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
 7. Osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů. 

Případné informace na tel.: 220 921 959.