Organizační struktura, zaměstnanci úřadu

Ing. Petr Hlubuček

starosta
petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz


Ing. Dana Malečková

místostarostka
danamaleckova@seznam.cz 
734715508

Zastupuje jako účastník řízení městskou část při stavební činnosti.


Ing. Tomáš Mokrejš

tajemník
tomas.mokrejs@praha-lysolaje.cz
733155080

Tajemník úřadu městské části, statutární zástupce zaměstnavatele odpovídá za plnění úkolů zaměstnavatele, zajišťuje plnění úkolů uložených zastupitelstvem a starostou městské části, připravuje smlouvy a dodatky ke smlouvám, projednává smlouvy o zřízení věcného břemene. Zajišťuje výběrová řízení. Zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin a službu CZECH Point, vydává rybářské lístky. Plní úkoly orgánu péče o ochranu přírody a krajiny – žádosti o povolení ke kácení dřevin, zvláštní užívání veřejného prostranství. Zajišťuje informační, organizační a koordinační činnosti. Obsluha webových stránek městské části


Milada Komárková

referentka
milada.komarkova@praha-lysolaje.cz
220 921 959
736 763 774

Zajišťuje podatelnu úřadu městské části, vede evidence obyvatel, zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin a službu CZECH Point, vede evidenci psů a výběr místního poplatku dle obecně závazné vyhlášky, pokladna úřadu.