Řád sester Dominikánek - Mnišky Kazatelského řádu

Lysolajské údolí 106/21, Praha - Lysolaje, 165 00
Tel.: 222 362 821 nebo 220 923 159
E-mail: monialesop@volny.cz
WWW: http://www.moniales.praha.op.cz/

O nás:

Naše komunita je jednou z mnoha komunit Mnišek Kazatelského řádu. To znamená, že patříme do velké rodiny založené před 800 lety sv. Dominikem, a to konkrétně jakožto její kontemplativní (rozjímavá) složka.

Dominikánský  řád byl založen”zvláště pro kázání a pro spásu duší” (první stanovy řádu), jeho posláním je “hlásat Boží Slovo a po celém světě zvěstovat jméno našeho Pána Ježíše Krista” (papež Honorius III., 18. ledna 1222). Na této službě Slova se členové jednotlivých větví řádu (bratři, mnišky, sestry různých dominikánských kongregací, členové sekulárních institutů, laici...) podílejí různým způsobem.

Místo mnišek je v samém srdci dominikánského řádu. Jejich hlavním úkolem je Božímu slovu naslouchat, uvažovat o něm a vzývat ho ve skrytosti, tak, aby se “Slovo, které vyšlo z Božích úst, nevrátilo bez účinku, ale neslo hojné ovoce u těch, kterým bylo posláno” (Srov. Iz 55,10). Ve jménu celého lidstva mnišky chválí a oslavují Boha a zároveň ho prosí, aby dovedl ke spáse každého člověka. Podobně jako Mojžíš, který stál na hoře před Hospodinem se vztaženýma rukama, zatímco Izrael bojoval s Amálekem (2M 17,8n), i ony celým svým skrytým životem v Boží přítomnosti napomáhají účinnosti kázání bratří a sester našeho řádu. Jako komunita, žijící společným životem ve vzájemné lásce a odpuštění, mající “jednu duši a jedno srdce v Bohu”(srov. Sk 4, 32), jsou pro své okolí znamením Božího milosrdenství a lásky ke světu, znamením všeobecného smíření v Kristu, “svatým kázáním” (Tak lidé nazývali první klášter našeho řádu v Prouilhe, jehož 800. výročí jsme nedávno oslavili).

Klášter v Praze - Lysolajích má poměrně krátkou historii. V současné době nás zde žije 7 sester ve věku zhruba mezi 35 a 60 lety. Jak již bylo řečeno, jedná se o komunitu kontemplativního zaměření. Věnujeme se především společné a osobní modlitbě, studiu a práci, ať už výdělečné, která je pro nás zdrojem obživy, práci pro řád a Církev, nebo práci domácí.  Veškerou takovou činnost ovšem vykonáváme v rámci kláštera, nesloužíme např. v nemocnicích, školách farnostech apod.

Prohlídkou těchto stránek se dozvíte více o jednotlivých aspektech našeho života, o našich kontaktech s okolím včetně různých akcí pro veřejnost, pořádaných naší komunitou. A možná pak budete mít i zájem se někdy účastnit bohoslužeb v naší kapli či naší společné modlitby a nebo nám svěřit k modlitbě nějakou vaši záležitost.