ZÁMĚR PRONÁJMU - Prostor sloužících podnikání na pozemku parc. č. 286/5 (zastavěná plocha a nádvoří)