ZÁMĚR PRODEJE - pozemek parc. č. 490/3 v k.ú. Lysolaje, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměř