PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

13.12. 2022
Volby

 

Prezidentské volby – informace pro voliče

Česká republika po pěti letech opět volí prezidenta.

2. KOLO VOLBY SE USKUTEČNÍ VE DNECH :

v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 
Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil 6. dubna 2022 na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Rozhodnutí následně kontrasignoval předseda vlády.
 

STRÁNKY SE POSTUPNĚ DOPLŇUJÍ O NOVÉ OBLASTI A INFORMACE

 

V Lysolajích se otevře opět jedna volební místnost v sále hasičské zbrojnice na adrese Lysolajské údolí 113.

 

Kdo volí a kde

Volit nového prezidenta smějí občané České republiky, kterým alespoň druhý den voleb bude nejméně 18 let. Jako volič svůj hlas můžete odevzdat jedním z následujících způsobů:

  • ve volební místnosti v místě svého trvalého pobytu;

  • pokud si zažádáte o voličský průkaz, pak v jakékoli jiné volební místnosti v ČR nebo v zahraničí – o průkaz je třeba požádat v místě trvalého pobytu, v zahraničí pak u zastupitelského úřadu, u něhož jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů.

  • Na zastupitelských úřadech v zahraničí, pokud se necháte zapsat na zvláštní seznam zastupitelského úřadu do 4. prosince.

  • Ve zdravotnickém zařízení, zařízení sociální péče, sanatoriu, věznici – pokud tam budou v době voleb a nechají se prostřednictvím správy takového zařízení zapsat na zvláštní seznam pro tyto volby, nebo pokud budou mít vystaven voličský průkaz.

 

Voličské průkazy pro 2. kolo volby

Pokud v době voleb nebudete v místě svého trvalého pobytu a chcete se voleb zúčastnit, požádejte si o voličský průkaz – pro každé kolo volby se vydává zvláštní voličský průkaz. Udělat to můžete dvěma způsoby – osobně nebo písemně.

ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ KE STAŽENÍ

Žádost podaná osobně

  • Osobně lze žádat již nyní v úředních hodinách na ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, kde s vámi pracovníci sepíšou po předložení platného dokladu totožnosti úřední záznam.

  • Pro druhé kolo bude možné o průkaz žádat tímto způsobem až do středy 25. ledna, úřední hodiny zůstávají stejné, průkaz bude vydán rovněž na počkání.

  • Pozor, konec lhůty pro osobní podání žádosti je 25. 1. 2023.

 

Žádost podaná písemně

  • Listinná žádost musí mít úředně ověřený podpis voliče. V případě elektronické žádosti musí být odeslána z datové schránky voliče a na radnici musí být doručena nejpozději do 20. ledna do 16 hodin pro druhé kolo.

  • Voličské průkazy, o něž si občané zažádali písemně, lze vyzvednout na ÚMČ Praha-Lysolaje osobně. Popřípadě je lze předat zplnomocněnému zástupci voliče, který ale musí mít úředně ověřený podpis na plné moci voliče. Nebo může úřad průkaz zaslat poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. A voličský průkaz lze zaslat i na adresu do zahraničí nebo na zastupitelský úřad v zahraničí.

Pozor, pokud voličský průkaz ztratíte, nelze vystavit jeho duplikát!

 

Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Volební stanoviště parkoviště Letná
Umístění: Praha 7, pozemek parc. č. 2137/12 v katastrálním území Holešovice
Volební stanoviště je zřízeno pro městské části: Praha 1, Praha 2,Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha
17, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Přední Kopanina, Praha – Suchdol

 

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 26. 1. 2023 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:
• 777 497 060, 777 497 078, 777 497 082
Telefonní čísla jsou v provozu od 9 do 16 hodin s výjimkou:
• pátku 20. 1. 2023, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 13 hodin
• čtvrtku 26. 1. 2023, tj. posledního dne lhůty, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 20 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:
• jméno (jména) a příjmení
• datum narození
• adresu místa trvalého pobytu
• adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá
• telefonní číslo.

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena izolacez důvodu onemocnění covid-19. Hlasování proběhne v pátek 27. 1. 2023 od 8 do 22 hodin a v sobotu 28. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.

 

Hlasování do přenosné schránky

Voliči mohou opět požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost. Pokud takto volíte v místě svého trvalého pobytu, stačí vám k tomu platný občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud mimo něj, opět potřebujete kromě dokladu totožnosti voličský průkaz. V takovém případě vyšle v den voleb okrsková komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O takové hlasování lze požádat telefonicky nebo e-mailem na ÚMĆ Praha-Lysolaje na čísle 220 921 959 nebo e-mailem: umc@praha-lysolaje.cz

 

Volili jste minule v zahraničí?

Pokud jste naposledy volili v cizině – a platí to nejen pro prezidentské volby – a nyní chcete volit doma, zkontrolujte si, zda jste se nechali vyškrtnout ze zvláštního seznamu a opět zapsat v místě svého trvalého pobytu na stálý seznam voličů. K opětovnému zápisu musíte předložit potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu, bez něj to nepůjde. Pokud byste to nestíhali, v nejzazším případě lze toto potvrzení předložit až ve volební místnosti, která vám ho odebere, následně ho předá úřadu a dovolí vám volit. Úřad vás následně znovu zapíše do stálého seznamu voličů.

 

Volič bez trvalého pobytu

Prezidentských voleb se mohou zúčastnit i lidé, kteří mají české občanství, ale nemají trvalý pobyt na území republiky. Je však nezbytné, aby se včas nechali zapsat do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu v cizině; podle místa bydliště v zahraničí. Hlasovat pak mohou na zastupitelském úřadě, kde jsou v seznamu voličů zapsáni, nebo tam mohou požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti jak v zahraničí, tak v České republice.