Pravidla přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad

Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla, jejichž výsledkem by mělo postupně dojít ke zkvalitnění poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby občanů.

Jedním z nových parametrů je přesně stanovená doba přistavení VOK. Doba přistavení VOK je 4 hodiny. V pracovní dny se VOK přistavují v odpoledních hodinách. O víkendu se může VOK přistavit v dopoledních i odpoledních hodinách také po dobu 4 hodin. Doba přistavení VOK byla zkrácena a upravena především z důvodu zneužívání této služby živnostníky, kteří VOK využívali k odkládání odpadů pocházejících z jejich činnosti. Další změnou ve službě přistavování VOK je i přítomnost obsluhy po celou dobu přistavení VOK. Obsluha koordinuje ukládání odpadů do VOK, tak aby se co nejlépe využil jeho objem, a informuje o tom, kdo a co smí do kontejneru odložit.
Tímto krokem by se mělo zamezit živnostníkům odkládání odpadu do VOK na úkor občanů. Za ukládání živnostenského odpadu do VOK může být fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.

Harmonogramy přistavení VOK na území hl. m. Prahy vyhotovují úřady městských částí Praha 1 – 57 ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s., pražský Magistrát je následně schvaluje. Harmonogramy jsou většinou zveřejňovány v místním tisku městské části nebo na internetových stránkách dotčené městské části. Dotazy týkající se konkrétních termínů přistavení by měli občané primárně směřovat na úřad příslušné městské části, nejlépe na odbor životního prostředí.

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do VOK nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Za ukládání nevhodných odpadů do VOK (jde o porušení povinností stanovených v § 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.5/2007 Sb. hl. m. Prahy – vyhláška o odpadech) mohou být občané pokutováni podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů až do výše 30 000 Kč.

Odpady, které nelze odložit do VOK, mohou občané hl. m. Prahy bezplatně odložit ve sběrných dvorech na území města, s výjimkou pneumatik a stavebního odpadu. V současné době je na území hl. m. Prahy pro občany zřízeno celkem 17 sběrných dvorů. Jejich seznam, včetně telefonických kontaktů, je k dispozici na: http://envis.praha-mesto.cz.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zodpovědným občanům, kterým není lhostejné naše životní prostředí, třídí odpady a nový systém přistavování VOK využívají v souladu s nastavenými pravidly a respektují pokyny obsluhy. Cílem všech zúčastněných stran (občané, Magistrát hl. m. Prahy, Úřady městských částí hl. m. Prahy, svozové společnosti) je vytvořit kvalitní a fungující systém, který bude sloužit zejména potřebám občanů.