Vítáme Vás na stránkách Městské části Praha - Lysolaje

 

 

 

 

 

AKTUALIZOVÁNA FOTOGALERIE

Po delší době, za což se moc omlouváme, došlo k aktualizaci naší Fotogalerii, kde lze najít snímky z adventních akcí roku 2017 a také již z 6. Reprezentačního plesu městských částí Lysolaj a Suchdola, který se konal v sobotu 20. 1. 2018.

Další fotografie budou následovat co nejdříve.


VIDEO Z PRŮBĚHU REVITALIZACE HASIČSKÉ NÁDRŽE

V dubnu byla dokončena proměna hasičské nádrže v biotopové jezírko. Není sice velké, ale jeho plocha stačí na udržení samočisticí schopnosti, o niž se mimo jiné starají i vodní rostliny, jejichž první listy se již zelenají při březích. Jezírko samo i jeho bezprostřední okolí je upraveno s využitím přírodních materiálů – kamene, dřeva a písku. Základním parametrem uvedené revitalizace je citlivost k přírodnímu prostředí (respektování přirozeného přírodního prostředí, nepravidelný tvar blížící se přírodnímu, použité materiály, nenarušování kořenových balů vzrostlých dřevin na svazích potoka). Stejně vstřícná je celá úprava i k potřebám lidí. Na břehu jezírka je umístěno relaxační dřevěné molo, lavička, jejíž design zapadá do přírodního prostředí, a hlavně přístupnost celého místa i lidem s omezenou pohyblivostí. Zajímavým moderním prvkem je kovová kinetická fontána od ak. sochaře Františka Svátka, jejíž nepřetržitý pohyb odráží proměnlivou povahu vodního živlu. Díky své dynamičnosti a v zásadě minimalistickému pojetí přírodní dojem z místa nijak neruší. Již teď je na ozdravený potok s velmi čistou vodou, do níž se nemísí odvod z dešťové kanalizace, příjemný pohled. Ještě hezčí ale bude, až se stejné péče dočká po celé délce svého toku.

Na tomto odkazu naleznete průběh rekonstrukce.

Na tomto odkazu se můžete pokochat uklidňující kinetickou fontánou.


MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTÉR?

V rámci podpory domácího kompostování Hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny a následně po 5 letech darovány zájemcům. Žadateli mohou být fyzické osoby. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy. V současnosti město Praha registruje kolem 1100 žádostí. Zájemci mohou stále požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně předat na předepsanou adresu. Nyní jsou přijímány žádosti pouze na plastové, jednokomorové, uzavřené kompostéry o objemu cca 1000 l. Na jeden pozemek je možné požádat maximálně o 2 kusy kompostéru. Žadatel musí tuto skutečnost uvést do poznámky. Pokud by měl někdo zájem ještě o původně nabízený dvoukomorový dřevěný kompostér, může tuto informaci uvést opět do poznámky žádosti. V případě, že již registrovaný žadatel dvoukomorový dřevěný kompostér do doby vydání odmítne, bude kompostér nabídnut dalšímu žadateli v pořadí. Žadatelem musí být fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků. Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.


PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2018

Byla zahájena příprava rozpočtu na rok 2018. Je však nutné vyčkat do schválení rozpočtu hl. m. Prahy, které má rozpočet již připraven a měl by být schválen 30. 11. 2017 na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. V Lysolajích jsme připraveni po schválení rozpočtu hl. m. Prahy splnit zákonné postupy, týkající se zveřejňovací povinnosti a následně předložit rozpočet zastupitelstvu ke schválení. Předpokládáme, že rozpočet bude schválen do konce tohoto roku, v opačném případě se budeme řídit rozpočtovým provizoriem. Největšími investicemi v příštím roce budou výstavba fotbalového hřiště na Štěpnici, revitalizace bývalé Denkrovy pískovny a příprava projektu plánované výstavby v lokalitě Dolina - Štěpnice. Pokud máte nějaké návrhy na zlepšení života v Lysolajích, na které bychom mohli čerpat z rozpočtu na příští rok, sdělte nám je prosím na úřadu městské části, abychom je případně mohli zapracovat.


VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskutečnily 20. a 21. října. V naší městské části přesáhla volební účast 77% a zvítězili zde Starostové a nezávislí, kteří získali 19,26%.

Kompletní výsledky voleb v MČ Praha-Lysolaje lze najít na tomto odkazu.


NOČNÍ LINKA V LYSOLAJÍCH

S radostí Vám oznamujeme, že se organizaci ROPID podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na rozšíření provozu noční autobusové dopravy.

Od 8. října poprvé v historii zavítá na území MČ Praha-Lysolaje pravidelná noční autobusová linka. Jedná se o linku 902, která bude provozována v následující trase: Třebonice – Řeporyje – Luka – Motol – Vypich – Vozovna Střešovice – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba – Lysolaje s intervalem 60 minut.

Jízdní řád této noční linky naleznete na tomto odkazu.


 

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ZELENI

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že pozemek parc. č. 323/2 k. ú. Lysolaje v ulici Starodvorská, jehož zákres je k nalezení na tomto odkazu, je od 1. 6. 2017 pronajat Městské části Praha-Lysolaje. Rádi bychom upozornili, že parkování na tomto pozemku je klasifikováno jako přestupek „stání v zeleni“ a bude pokutováno příslušníky Městské policie hl. m. Prahy.

Děkujeme za respektování tohoto zákazu


VAROVÁNÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky.

Znění mimořádných opatření je dostupné na tomto odkazu.


DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ LYSOLAJE

Upozorňujeme občany, že Katastrální úřad pro hlavní město Prahu dokončil digitalizovanou obnovu katastrálního operátu v našem katastrálním území Lysolaje. Platnost této obnovy je vyhlášena dnem 20. 6. 2017.

V souladu s katastrálním zákonem se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát.


PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY ZE ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY - KVĚTEN 2017

Přinášíme vám NOVÉ hodnocení výsledků protokolu o zkoušce čistoty vody z Lysolajského pramene, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Dle sledovaných ukazatelů překračuje voda pouze limity pro dusičnany uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Kompletní výsledky zkoušky vody je k nalezení na tomto odkazu.


 

LYSOLAJSKÝ BĚH - FOTOGRAFIE + VÝSLEDKY

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 proběhl již 9. ročník tradičního Lysolajského běhu. Závod se uskutečnil za krásného letního počasí za účasti 166 závodníků. Po ukončení závodu proběhlo společenské posezení u ohně při opékání buřtů. Před samotným večerním hlavním závodem proběhl v dopoledních hodinách závod dětí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a MŠ Pampeliška a dále reprezentantů ZŠ Suchdol s celkovou účastí 258 dětí. Fotografie z této události můžete nalézt v sekci Fotogalerie.

Přinášíme vám také výsledky jednotlivých závodů:

Hlavní závod

Výsledky základních škol

Výsledky mateřské školy


ŽÁDOST O SOUČINNOST

Obracíme se na Vás s žádostí o součinnost při zajištění bezpečnosti provozu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha v oblasti prevence střetů letadel s ptáky a volně žijícími zvířaty.

Nové předpisy Evropské agentury pro bezpečnost letectví - EASA (European Aviation Safety Agency), které Česká republika, potažmo Ministerstvo dopravy České republiky a také Úřad pro civilní letectví České republiky, plně respektují, zavazují provozovatele mezinárodních letišť k úzké spolupráci s okolními obcemi a vlastníky pozemků v řízení rizik spojených s výskytem ptactva a volně žijící zvěře. Letiště Praha si s ohledem na výše uvedené dovoluje požádat o nahlášení jakýchkoliv situací, které by mohly mít vliv na pohyb volně žijící zvěře. Jedná se o případy zřizování a rozšiřování vodních ploch, rozsáhlé zeleně, sýpek, skládek a jiných zdrojů potravy a úkrytu, které by mohly přilákat ptactvo a volně žijící zvířata do blízkosti letiště. Zároveň uvítáme i zprávy ohledně výsadby a sklizně plodin či lovu zvěře. V podobných případech Vás laskavě žádáme o sdílení informace na speciální e-mail: safety@prg.aero Včasným upozorněním nám pomůžete přispět k zajištění bezpečného leteckého provozu.


FOTKY ZE SLAVNOSTI KVĚTŮ

V rámci letošního jubilejního 30. ročníku Slavnosti květů byla nabídnuta návštěvníkům možnost nechat se zvěčnit pomocí služby smybox a odnést si fotografie domů na památku. Pokud si však někdo fotografii zapomněl nechat vytisknout nebo ji ztratil, tak mu nabízíme možnost si ji stáhnout na níže uvedeném odkazu. Heslo ke galerii z naší slavnosti je Lysolaje. Pevně věříme, že se vám nová služba líbila a užili jste si ji stejně jako my.

Fotografie ze smyboxu

Ostatní fotografie z letošní Slavnosti květů přineseme co nejdříve v naší fotogalerii.


 

UZAVÍRKY ULIC V MČ PRAHA-SUCHDOL

Vážení občané, na území městské části Praha-Suchdol probíhá výstavba splaškové kanalizace a v nadcházejících týdnech se bude dotýkat i ulice Kamýcké, která bude v úseku Suchdolská - Brandejsovo nám. uzavřena pro průjezd vozidel kromě MHD. Dále dle předpokladu bude od poloviny června do poloviny září TSK hl. m. Prahy rekonstruovat ulici Kamýckou v úseku Brandejsovo nám. - Dvorská (benzinka).

Průjezd Suchdolem bude velmi omezen - mapka širších vztahů na tomto odkazu.

Přehled plánovaných uzavírek Kamýcké a Suchdolské ulice v nadcházejícím období jsou k nalezení na tomto odkazu. Termíny, především ty vzdálenější, se mohou měnit.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA JÁRY CIMRMANA JE JIŽ V NOVÉM HÁVU

Známý český génius by byl na školu, která nese jeho jméno, hrdý. Škola se nachází v městské části Lysolaje a v minulém roce jí radnice věnovala velkou pozornost. A to nejen budově a vybavení, ale i obsahu výuky. Díky změně dotačních vztahů s hl. m. Prahou poskytla městská část škole účelovou neinvestiční dotaci na výuku angličtiny od první třídy. Daleko větším projektem byla ale dostavba Základní školy Járy Cimrmana z programu MŠMT zaměřeného na rozvoj výukových kapacit škol zřizovaných městskými částmi. Projekt, jehož cílem nebylo jen rozšíření kapacity školy, ale zejména zlepšení kvality výuky, byl zahájen počátkem minulého roku a jednalo se o rozšíření dosavadní budovy o nové křídlo, nástavbu patra nad tělocvičnu a dále o rekonstrukci některých prostor, například již zmíněné tělocvičny, které byly v nevyhovujícím stavu. Do nových prostor byly umístěny specializované učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy či jazyků, ale třeba také dílny nebo šatny. Nápaditou třešničkou na dortu je nové víceúčelové atrium, jehož smyslem je školu obohatit nejen esteticky, ale také prakticky. Radnice by je ráda využívala kromě jiného i jako letní kino. A nesmíme zapomenout ani na osvěžující výzdobu, která se – jak jinak – váže k postavě Járy Cimrmana. Stavba je již zkolaudovaná, v březnu probíhaly finalizační práce v interiérech a od dubna je škola v plném provozu. Terénní a zahradnické úpravy jsou naplánovány až na pozdější jarní měsíce. Starosta Petr Hlubuček (STAN) konstatoval, že malé městské části by bez grantů a dotací nebyly schopné zajistit svým občanům kvalitní infrastrukturu, mezi jejíž nejvýznamnější prvky bezpochyby škola patří. Proto radnice jejich smysluplnému využití věnuje maximální úsilí. „Je v zájmu občanů, aby i v okrajových městských částech byly moderně vybavené školy poskytující kvalitní vzdělávací programy,“ říká starosta. „Pak nebudou mít rodiče potřebu hledat pro děti umístění ve školách v jiných městských částech, což působí komplikace nejen jim, ale nese s sebou další dalekosáhlé důsledky, jako např. tlak na ostatní školy, dopravní zácpy a v nejkrajnějším případě i nechuť lidí v nedostatečně vybavené městské části bydlet.“ Lysolaje si však na nezájem stěžovat nemohou. Snaží se být vůči svým obyvatelům vstřícné a vlídné a pohostinné vůči návštěvníkům.


BYLA ZAHÁJENA VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA OTOČCE MHD

V úterý 28. 3. 2017 byla zahájena výstavba bytového domu na pozemcích parc. č. 412/2, 412/3, 412/10, 412/11 a 415 k. ú. Lysolaje. Jedná se  o pozemky , které se nacházejí v ulici Dolina přímo u otočky autobusů MHD. Stavba bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a vzniknou zde 4 velké byty. Projektantem stavby je Ing. Miloslav Steiner CSc. a investorem je společnost AZAL Company s.r.o. V případě komplikací, které budou stavbou způsobeny, se prosíme obracejte na paní Ing. Danu Malečkovou, tel. 734 715 508.

Vizualizaci objektu si můžete prohlédnout zde a zde.


PRVNÍ ZHODNOCENÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ

Jak jsme přislíbili, podařilo se docílit zásadního zklidnění dopravy na páteřní komunikaci Lysolajské údolí, kde bylo nainstalováno úsekové měření rychlosti. Je vidět, že již nyní se v měřeném úseku vozidla pohybují převážně předepsanou rychlostí a piráti silnic se Lysolajím buď vyhýbají nebo jsou v tomto úseku disciplinovaní. Nebylo jednoduché tuto instalaci a provoz zařízení s hlavním městem Prahou uskutečnit a jsme velice rádi, že se tato věc nakonec podařila. V současné době již je úsekové měření v plném provozu a tak jsme mohli vyhodnotit data z našich informačních radarů, zda skutečně došlo ke zklidnění situace.

Vyhodnocení dat z informačních radarů můžete najít na tomto odkazu.


NAŠE MČ SE OPĚT PŘIPOJILA K PROJEKTU VLAJKA PRO TIBET

Na budově úřadu vlaje od ranních hodin tibetská vlajka. Naše městská část se tak připojila k více než 700 radnicím v České republice, které tímto způsobem symbolicky podporují Tibet. Tibetskou vlajku vyvěšuje 10. března naše městská část pravidelně a připomíná tak brutální potlačení protičínského povstání v Tibetu v roce 1959.Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.


SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

Po zimní přestávce jsme pro vás opět připravili systém hromadného svozu bioodpadu. Od měsíce března budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery, které budou obsluhovat zaměstnanci Úřadu MČ Praha- -Lysolaje. Svoz bioodpadu bude realizován 1x za týden, vždy v pondělí od 08:00 do 10:00 hodin. Kontejnery budou přistavovány na místa dle harmonogramu, který bude uveřejňován v Lysolajském zpravodaji a na webových stránkách městské části. Kontejnery s bioodpadem budou odváženy do nedaleké komunitní kompostárny. Substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, tzv. zelený kompost bude využit k údržbě a rekultivaci ploch veřejné zeleně.


ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 26. 1. 2017 schválilo usnesení č. 23/25, kterým schvaluje záměr prodeje MČ Praha-Lysolaje na prodej pozemků parc. č. 491/1 a 491/8 k. ú. Lysolaje a mění podmínku svěření předmětného pozemku parc. č. 491/1 k. ú. Lysolaje z povinnosti výstavby seniorského domu na povinnost využít pozemek pro realizaci výstavby bytů pro seniory a mladé rodiny včetně potřebného zázemí. Na základě tohoto zjištění se uskutečnilo ve středu 15. 2. 2017 veřejné projednání urbanistického návrhu řešení lokality Štěpnice - Dolina, z něhož vám přinášíme na tomto odkazu zápis. Děkujeme všem zúčastněným a v případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici.


 

FOTKY Z REPREZENTAČNÍHO PLESU

V rámci 5. reprezentačního plesu městských částí Praha-Lysolaje a Praha-Suchdol byla poprvé v jeho historii nabídnuta návštěvníkům možnost nechat se zvěčnit pomocí služby smybox a odnést si fotografie domů na památku. Pokud si však někdo fotografii zapomněl nechat vytisknout nebo ji ztratil, tak mu nabízíme možnost si ji stáhnout na níže uvedeném odkazu. Heslo ke galerii z našeho plesu je plesmc2017. Pevně věříme, že se vám nová služba líbila a užili jste si ji stejně jako my.

Fotografie ze smyboxu

Ostatní fotografie z reprezentačního plesu jsou k nalezení ve FOTOGALERII.


ROZBOR PRAVIDELNOSTI AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ

Vážení občané, přinášíme vám k nahlédnutí rozbor pravidelnosti vybraných autobusových spojů v úseku Dejvická – Lysolaje. Jedná se o zaznamenávání zpoždění jednotlivých linek z důvodů dopravní situace na Vítězném náměstí.

Více informací na tomto odkazu.

 


 

INFORMACE O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 6

Na základě množících se dotazů přinášíme informace k problematice placeného stání na území MČ Praha 6.

Zásadní informací je, že zóny budou v MČ Praha 6 spuštěny dne 24. 8. 2016 a rezidentní zvýhodnění neplatí pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Lysolaje.

Rada hlavního města Prahy v lednu 2014 schválila novou koncepci zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města. Cílem je účinná regulace dopravy v klidu v hlavním městě se základním požadavkem upřednostnění rezidentů. Základní principy nové koncepce ZPS na území hl.m.Prahy: rezidentní zóna (modré značení) je určena pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti smíšená zóna (fialové značení) je určena pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků návštěvnická zóna (oranžové značení) je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků (v Praze 6 nejsou zřízeny) Parkovací oblast Praha 6 je vymezená na částech katastrálních území: Bubeneč, Hradčany, Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Střešovice. Praha 6 bude jedna parkovací oblast. Všichni, kdo splní podmínky stanovené příslušným nařízením hlavního města Prahy, budou mít možnost parkování v rezidentních a smíšených zónách placeného stání Prahy 6. Základními podmínkami jsou: místo trvalého pobytu vlastnictví nemovitosti sídlo podnikání nebo provozovny na území městské části. Více informací naleznete po kliknutí na níže uvedené odkazy:

Kompletní informace o zónách placeného stání

Ceník parkovacích oprávnění

Ceník parkovacích automatů

Mapa zón placeného stání

Zóny placeného stání - oblast Střešovice, Dejvice, Hradčany, Bubeneč

Zóny placeného stání - oblast Vokovice, Veleslavín, Petřiny, Střešovice, Dejvice, Břevnov


VYHLÁŠENA DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Vážení Pražané, bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte, až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017). Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč). Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu: • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním • Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním • Plynové kondenzační kotle • Tepelná čerpadla (jakákoliv) případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů. Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé. Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na: portalzp.praha.eu Dotace bude občanům poskytovat hl. m. Praha prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, kde budou žadatelé předkládat žádost o dotaci v listinné podobě. Vyhlášení Výzvy č.1 "Kotlíkové dotace Praha": 18. února 2016 - Zahájení příjmů žádostí: 21. března 2016.

Podrobnější informace naleznou zájemci zde.


Znáte zajímavý strom v Praze? Zapojte se do fotografické soutěže.

Právě probíhá 3. ročník fotografické soutěže na téma Pražské stromy. Soutěžící mohou posílat fotografie, jejichž hlavním námětem jsou stromy rostoucí na území Prahy. Soutěž vyhlašuje web o památných a významných stromech Prahy – Pražské stromy a Agentura Koniklec. Příspěvky je možné zasílat do konce srpna 2016. Nejlepší snímky vybere odborná porota a na slavnostním vyhlášení se soutěžící mohou těšit na mnoho hodnotných cen. Cílem soutěže je objevit stromy, které si zaslouží naši pozornost. „Důležité je jak estetické hledisko, tak i spojení stromu s historií a místem na kterém roste, říká autor webu Pražské stromy Aleš Rudl. Fotografie je potřebné posílat v digitální podobě e-mailem nebo jinou elektronickou formou v dostatečné kvalitě a vždy uvést přesné místo, kde strom roste. Vítané je též připojení dalších informací ke stromu či okolnostech jak snímek vznikl. Sběrná adresa pro zasílání snímků je prazskestromy@seznam.cz. Každý soutěžící může poslat max. 5 fotografií. Slavnostní vyhlášení s promítáním fotografií proběhne na konci září. Pro autory nejlepších snímků je připraveno mnoho odměn, které poskytli partneři soutěže. Více informací o soutěži můžete nalézt na webu www.prazskestromy.cz, který je průvodcem po památných a významných stromech Prahy.


ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Ve středu 24. 2. 2016 proběhlo z popudu Městské části Praha-Lysolaje za hojné účasti občanů veřejné projednání rekonstrukce komunikací Poustka a Zavážky, kterého se zúčastnili také zástupci společností PRO-CONSULT, s.r.o, projektanta rekonstrukce komunikací, a ZAVOS, s.r.o., mandatáře hl. m. Prahy, která je investorem stavby.

Na základě velkého množství dotazů a připomínek k představenému projektu byl zpracován zápis, které je dostupný na tomto odkazu.

V případě dalších dotazů či žádostí o informace je možné se kdykoli obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje, tel. 220 921 959 nebo email: umc@praha-lysolaje.cz


ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ U BYTOVÉHO DOMU VÝHLEDY II

Vážení občané, dovolte nám seznámit vás se situací úklidu komunikací u bytového domu SV Výhledy II Na Vinici. Zde po domluvě s předsedou SV Výhledy II bude spravovat městská část v zimních měsících chodníky kolem domů z vnější strany, přístupy k předním hlavním vstupům a průchozí cestu z Hřebenové ulice. Dále budou udržovány příjezdy k parkovacímu stání v rámci technických možností městské části. Společenství vlastníků Výhledy II bude udržovat všechna vstupní schodiště a rampy z keramické dlažby ke vchodům do domů a cesty a přístupy k zadním vchodům do budovy. Pozemky, které sousedí se Sídlištní ulicí jsou již v katastrálním území Suchdol a tyto pozemky má ve svěřené správě městská část Praha-Suchdol, která se o ně také stará. Schválený zákres situace v lokalitě Na Vinici je větším měřítku k nahlédnutí zde. Červenou barvou jsou označeny chodníky a komunikace, které bude spravovat naše městská část.


PREZENTACE LYSOLAJSKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Rádi bychom se s vámi podělili o krásnou prezentaci lysolajských kulturních památek a jiných zajímavostí, kterou nám poskytla paní Ing. Jitka Štěpánová. Pevně věříme, že se vám bude líbit jako nám.

Prezentaci naleznete na tomto odkazu.


HLEDÁME PATRONY PRO NOVĚ VYSÁZENÉ TŘEŠNĚ

Dovolujeme si oznámit, že v nejbližší době dojde k další fázi výsadby nových třešní do sadu v přírodní památce Housle. Stejně jako u ostatních, již vysazených stromů, hledáme i pro tyto jejich patrony. Pokud byste měli zájem stát se jedním z nich, ozvěte se nám na telefonní číslo 220 921 959 nebo napište na emailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz. Budeme se těšit.


 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJ

ZVEME VÁS

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

Více po kliknutí

KUDY Z NUDY

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

 

MČ PRAHA-LYSOLAJE PODPORUJE ČINNOST MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

PŘIPOJTE SE K NIM I VY!

KONTEJNERY V MČ

BIO KONTEJNERY

 

Svoz bude obnoven znovu v březnu 2018

 

SOCHY V LYSOLAJÍCH

Po kliknutí mapu otevřete

GEOPORTÁL

Více po kliknutí.

KOŠE V MČ

Všechny umístěné koše

v naší MČ


 

Ve větším rozlišení po kliknutí.

POLICEJNÍ OKÉNKO